Sponsored by

白金級

s1   

黃金級

s1s1

銀級

s1    s1       s1
s1 s1 s1

銅級

s1s1     

其他贊助

s1s1s1s1

主辦單位|臺灣積體電路設計學會
指導單位|教育部資訊及科技教育司
承辦單位|國立中央大學電機系
 
 
本活動受高雄市政府經濟發展局獎勵